نام دوره

مدت دوره نام مدرس شروع برگزاری روز و ساعت هزینه(ريال) ثبت نام

دوره های کوتاه مدت موسسه آموزش اتاق تهران 

طراحی کمپین اطلاع رسانی 12 ساعت آقای نیما فاتح 27 بهمن 97 شنبه ها 13-17 ویژه تشکلهای اقتصادی لینک ثبت نام
دوره آموزشی اثر بخشی و کارائی در جلسات کمیته ها ویژه تشکل های اقتصادی 20 ساعت پدرام موسوی وسیدعلیرضا سیاسی‌راد 1 بهمن 97

دوشنبه ها ساعت

14 تا 18

ویژه تشکلهای اقتصادی لینک ثبت نام
دوره آموزشی امور گمرکی و ترخیص کالا 16 ساعت آقای زینال زاده 16 بهمن 97 یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 تا 20 5.625.000 لینک ثبت نام
دوره آموزشی زبان انگلیسی مکاتبات و مدیریت جلسات  بین المللی موفق 50 ساعت آقای بهزاد نجفی 12 اسفند 97 یکشنبه و سه شنبه ساعت 16:30 تا 20:30

7.650.000

+

7.650.000

لینک ثبت نام
دوره آموزشی برگزاری جلسات و ارائه موفق به زبان انگلیسی 28 جلسه جمعی از اساتید 9 بهمن 97 یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 تا 20 12.500.000 لینک ثبت نام
کارگاه آموزشی بحث آزاد به زبان انگلیسی 15 جلسه جمعی از اساتید 17 بهمن 97 چهار شنبه از ساعت 16 تا 20 8.250.000 لینک ثبت نام
دوره آموزشی حسابرسی حرفه‌ای مقدماتی  24 ساعت جمعی از اساتید 23 دی 97  یکشنبه ساعت 16-20پنج شنبه 8-12 6.000.000 لینک ثبت نام
دوره آموزشی حسابرسی داخلی پیشرفته 52 ساعت جمعی از اساتید 22 دی 97 شنبه و سه شنبه ساعت 16-20 15.000.000 لینک ثبت نام
دوره آموزشی حسابرسی مستقل پیشرفته 40 ساعت جمعی از اساتید 24 دی 97 دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16-20 10.000.000 لینک ثبت نام