نام دوره

مدت دوره نام مدرس شروع برگزاری روز و ساعت هزینه(ريال) ثبت نام

دوره های کوتاه مدت موسسه آموزش اتاق تهران 

دوره آموزشی تحلیل کالا و کشور در تجارت خارجی 8 ساعت آقای دکتر ناصری

98/03/19

و

98/03/20

یکشنبه و دوشنبه ساعت 20-16 4,250,000 لینک ثبت نام
دوره آموزشی سامانه جامع گمرک (EPL) 10 ساعت آقای نجاتی زاده

98/03/07

و 

98/03/08

سه شنبه و چهارشنبه ساعت 20-15 5,000,000 لینک ثبت نام
دوره آموزشی برگزاری جلسات و ارائه موفق به زبان انگلیسی 50 ساعت آقای بهزراد نجفی 98/02/22 یکشنبه و سه شنبه  ساعت 16 تا 20

8.500.000

+

8.500.000

لینک ثبت نام
دوره آموزشی زبان انگلیسی برای همراهی مهمانان خارجی و مکاتبات تلفنی و ایمیل 25 جلسه 90 دقیقه ای   98/03/19 یکشنبه وسه شنبه   ساعت 19-16

14.380.000

لینک ثبت نام
دوره آموزشی فنون ترجمه انگلیسی به فارسی متون بازرگانی 24 ساعت آقای ایمانی زاده 98/02/23 شنبه و دوشنبه ساعت 19-15

10.000.000

لینک ثبت نام
دوره آموزشی زبان انگلیسی بازرگانی Pre-intermediate 25 جلسه 90 دقیقه ای   98/02/23 شنبه و دوشنبه 19-16

11.500.000

لینک ثبت نام
سمینار آموزشی آشنایی با بیمه های بازرگانی و حقوق بیمه گذاران 4 ساعت آقای محمد حسین غریب 98/03/20 دوشنبه از ساعت 16 الی 20

1,000,000

لینک ثبت نام