رفع مشکل قطعی سامانه جامع کارت بازرگانی

تاريخ 1398/01/18 ساعات 15:37

رفع مشکل قطعی سامانه جامع کارت بازرگانی

با توجه به رفع مشکل سامانه جامع کارت بازرگانی، متقاضیان دریافت کارت بازرگانی می توانند طبق روال گذشته در کلاسهای آموزشی کارت بازرگانی شرکت کنند.