دکتر ناصر عندلیب (مدیر مرکز )
88107744
andalib@tccim.ir
سید علی میرشفیعی (معاون مرکز )
88107752
mirshafie@tccim.ir
محمد قادری (کارشناس آموزشی)
88107732
m.ghaderi@tccim.ir
فاطمه یوسفی (کارشناس آموزشی)
88107723
yousefi@tccim.ir
حسن رمضانی ( کارشناس دوره های الکترونیکی)
ramezani@tccim.ir
آذین سرهنگی (کارشناس دوره های بین الملل)
Int.edu@tccim.ir
علیرضا میرآبادی (مسئول دفتر)
Mirabady@tccim.ir

جهت درج مطالب خود اطلاعات ذيل را تکميل فرمائيد
نام و نام خانوادگي شغل (سمت)
رايانامه    (email) تلفن تماس 
توضيحات:

آدرس  دفتر مرکز آموزش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران

 تهران - خيابان خالد اسلامبولي (وزرا) - خيابان بيست و يکم - شماره 10