دوره های برگزار شده
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی قوانین مالیاتی (ویژه اعضای هیات مدیره و اشخاص حقوقی )1396/11/28
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی مهارت‌های کاربردی و توسعه مدیریت1396/11/28
 در ادامه همکاری مرکز آموزش اتاق تهران با موسسه WIFI اتریش
» دوره تربیت مدرس بازاریابی و فروش برگزار شد1396/11/21
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی ترتیبات و مبادلات بانکی درعرصه بین‌المللی1396/11/09
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی بازاریابی بین‌المللی طرح‌های سرمایه‌گذاری1396/11/02
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی انتشار نشریات در تشکل‌های اقتصادی1396/11/01
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی زبان انگلیسی بازرگانی مقدماتی1396/10/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی آشنایی با پنجره واحد تجارت فرامرزی (EPL)1396/10/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در کسب‌وکار1396/10/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول و فنون و مذاکره و قراردادهای بین‌المللی1396/10/20
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همکاری دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌کند
» دوره کاربردی میان‌مدت مدیریت اجرایی (MBA)1396/10/20
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همکاری موسسه E&Y برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی سرمایه‌گذاری و تامین مالی شرکت‌ها1396/10/25
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت خرید، سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادی ویژه بازرگانان1396/10/17
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین1396/10/17
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره در تشکل‌های اقتصادی1396/10/17
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی برگزاری جلسات به زبان انگلیسی1396/10/12
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی آشنایی با مدل تحلیل زنجیره ارزش صنایع1396/10/02
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی نگارش نامه و گزارش‌نویسی به زبان انگلیسی1396/09/25
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی مدیریت روابط عمومی در تشکل‌های اقتصادی1396/09/14
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی یادگیری فعال1396/10/01
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی روش‌های تصمیم‌گیری در تشکل‌ها1396/09/08
 مرکز آموزش اتاق تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی تهیه طرح تجاری (plan Business)1396/09/04
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی هوش هیجانی1396/08/30
  اتاق تهران بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی تخصصی زبان چینی برای مذاکرات تجاری1396/08/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی کسب‌وکارهای نوین1396/08/24
  اتاق تهران بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی آشنایی با موسسه‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری1396/08/20
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی طراحی نظرسنجی در تشکل‌های اقتصاد1396/08/24
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی زبان انگلیسی برای مذاکره تجاری1396/08/13
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول هدفگذاری و برنامه‌ریزی در تشکل‌های اقتصادی1396/08/06
  مرکز آموزش اتاق تهران برگزار می کند
» کارگاه آموزشی سامانه جامع تجارت ایران1396/07/24
  مرکز آموزش اتاق تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی بازاریابی بین الملل 1396/07/22
 برگزاری دوره مدیریت کسب و کار با همکاری دانشگاه ویکتوریا
» اتاق تهران تا 60 درصد از شرکت کنندگان حمایت مالی می‌کند1396/07/16
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره‌ آموزشی کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار1396/06/29
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات(تکمیل شد)1396/06/29
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی روش‌های پرداخت بین‌المللی (تکمیل شد)1396/06/26
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول حکمرانی در تشکل‌های اقتصادی1396/06/16
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی توانمندسازی مدیران تشکل‌ها1396/06/18
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی فرصت‌های متقابل ایران و چین در مسیر رشد اقتصادی1396/06/07
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همکاری دانشگاه ویکتوریای کانادا برگزار می‌کند
» دوره مدیریت کسب‌وکار در محیط بین‌الملل (با شرایط جدید)1396/06/05
  مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی حمل‌و‌نقل بین‌المللی و اینکوترمز 20101396/05/31
 مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی آشنایی با قانون تجارت1396/05/31
 مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی روش‌های تسهیل گری جلسات (ویژه تشکل های اقتصادی)1396/05/18
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی انگلیسی بازرگانی1396/05/07
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی آشنایی با سازمان تجارت جهانی1396/05/07
 مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی فنون و روش‌های مذاکرات فاینانس بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی1396/05/17
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» آموزش مدرس برای همکاری با اتاق تهران1396/05/20
  مرکز آموزش اتاق تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی مسولیت اجتماعی تشکل‌ها1396/04/28
 مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی مدیریت و توسعه شایستگی‌های سرمایه‌های انسانی1396/04/18
 مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی طراحی، برنامه‌ریزی و مدیریت نمایشگاه‌های بین‌المللی1396/04/17
  مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت خرید، سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادی ویژه بازرگانان1396/04/17
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »