دوره های برگزار نشده
 موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی مدیریت خرید، سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادي ویژه بازرگانان1397/05/01
 برگزاری هفتمین دوره کوتاه‌مدت MBA
» اتاق تهران با همکاری دانشكده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌کند:1394/11/06
 اتاق تهران برای آموزش صادرکنندگان برگزار می‌کند
» دوره آموزشی صدور گواهی مبدا با سامانه یکپارچه هوشمند1394/11/06
دوره های برگزار شده
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول هدفگذاری و برنامه‌ریزی در تشکل‌های اقتصادی1397/04/16
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول حکمرانی در تشکل‌های اقتصادی1397/04/06
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» اصول تهیه و تنظیم قراردادهای بین‌المللی1397/03/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری بین‌المللی1397/03/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» سمینار آموزشی تغییر نقش سازمانی1397/03/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی توانمندسازی دبیران1397/03/21
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مهارت‌های عمومی زبان انگلیسی برای فعالان اقتصادی1397/03/07
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی1397/02/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت واردات و صادرات کالا و خدمات1397/02/30
 موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی آشنایی با پنجره واحد تجارت فرامرزی1397/02/25
 موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت خرید، سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادي1397/02/24
 موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه توسعه عضویت در تشکل‌ها1397/02/23
 موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی طراحی نظرسنجی1397/02/23
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی حمل‌ونقل بین‌المللی و اینکوترمز 20101397/02/03
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا1397/02/02
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» سمینار آموزشی چگونه زبان انگلیسی بازرگانی بیاموزیم1397/01/28
 اتاق بازرگانی تهران با همکاری موسسه ترویج کسب‌وکار اتریش برگزار ‌می‌کند
» دوره تربیت مدرس مدیریت مالی برگزار می شود1397/01/28
 اتاق بازرگانی تهران با همکاری موسسه ترویج کسب‌وکار اتریش برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی «تربیت مدرس مدیریت بنگاه‌های اقتصادی»1397/01/28
 پیام تبریک مدیر مرکز آموزش اتاق تهران
» پیمودن مسیر تعالی با بهره‌گیری از خرد جمعی1396/12/28
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی قوانین مالیاتی (ویژه اعضای هیات مدیره و اشخاص حقوقی )1396/11/28
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی مهارت‌های کاربردی و توسعه مدیریت1396/11/28
 در ادامه همکاری مرکز آموزش اتاق تهران با موسسه WIFI اتریش
» دوره تربیت مدرس بازاریابی و فروش برگزار شد1396/11/21
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی ترتیبات و مبادلات بانکی درعرصه بین‌المللی1396/11/09
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی بازاریابی بین‌المللی طرح‌های سرمایه‌گذاری1396/11/02
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی انتشار نشریات در تشکل‌های اقتصادی1396/11/01
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی زبان انگلیسی بازرگانی مقدماتی1396/10/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی آشنایی با پنجره واحد تجارت فرامرزی (EPL)1396/10/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در کسب‌وکار1396/10/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول و فنون و مذاکره و قراردادهای بین‌المللی1396/10/20
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همکاری دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌کند
» دوره کاربردی میان‌مدت مدیریت اجرایی (MBA)1396/10/20
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همکاری موسسه E&Y برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی سرمایه‌گذاری و تامین مالی شرکت‌ها1396/10/25
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت خرید، سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادی ویژه بازرگانان1396/10/17
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین1396/10/17
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره در تشکل‌های اقتصادی1396/10/17
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی برگزاری جلسات به زبان انگلیسی1396/10/12
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی آشنایی با مدل تحلیل زنجیره ارزش صنایع1396/10/02
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی نگارش نامه و گزارش‌نویسی به زبان انگلیسی1396/09/25
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی مدیریت روابط عمومی در تشکل‌های اقتصادی1396/09/14
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی یادگیری فعال1396/10/01
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی روش‌های تصمیم‌گیری در تشکل‌ها1396/09/08
 مرکز آموزش اتاق تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی تهیه طرح تجاری (plan Business)1396/09/04
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی هوش هیجانی1396/08/30
  اتاق تهران بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی تخصصی زبان چینی برای مذاکرات تجاری1396/08/30
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی کسب‌وکارهای نوین1396/08/24
  اتاق تهران بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی آشنایی با موسسه‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری1396/08/20
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی طراحی نظرسنجی در تشکل‌های اقتصاد1396/08/24
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی زبان انگلیسی برای مذاکره تجاری1396/08/13
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »